Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja 2023

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki od 1.02.2023 do 31.12 2023 roku jest odpowiedzialne za realizację usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami Programu jest minimum 24 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne. Co najmniej 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Realizacja Programu ma zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb, prowadzić do poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, umożliwić im jak najbardziej niezależne życie, a także zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, wydarzenia kulturalne, religijne, rozrywkowe, sportowe itp.

Realizowane usługi umożliwią osobom niepełnosprawnym bardziej niezależne życie, większą samodzielność oraz stworzą warunki do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. Usługi ułatwią osobom niepełnosprawnym pokonywanie różnych barier występujących w otoczeniu i społeczeństwie a także stworzą możliwości niezależnego życia, wykształcą samodzielność życiową oraz stworzą warunki do podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, itp.

Usługi asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia rozrywkowe, społeczne, sportowe, itp.),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Sposób, zakres i forma realizacji usługi asystenta będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, na rzecz której będzie świadczona. W godzinach realizacji usług asystenta w ramach Programu nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Z Programu realizowanego przez LFOON-SW mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego, które posiadają orzeczenie o stopniu  znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczenia równoważne). Minimum 70% uczestników ww. Projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:

 

Zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w Programie.

 • do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:
  1. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. wypełniony zakres czynności, jakie są niezbędne w ramach usługi asystencji osobistej Zakres czynności (Word,25 KB)
  3. w przypadku kiedy uczestnik (osoba z niepełnosprawnością) lub jego opiekun prawny (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) chce wskazać konkretną osobę, która będzie pełnić rolę asystenta osobistego, prosimy o wypełnienie odpowiednich oświadczeń: oświadczenia o Asystencie (Word, 13 KB) oraz oświadczenia Asystenta (Word, 13 KB).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej”. “Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.”

 1. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (Word, 18 KB).

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych  podlega analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia (z uwagi na ograniczone środki finansowe na realizację zadania).

Informacje o projekcie

Biuro projektu

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
20-068 Lublin
ul. Leszczyńskiego 23 pok.14

Plakat informacyjny, spełniający wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjenta, zawierający w nagłówku flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej wyśrodkowany tekst: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2023 Dofinansowanie 476 611,20 zł. Całkowita wartość 478 111,20 zł
Facebook