Lubelscy Liderzy Dostępności na Start

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki jest partnerem projektu sektorowego pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Liderem projektu, którego realizacja rozpoczęła się 1.04.2021 r. jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej itp.) w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami z grup defaworyzowanych korzystać z różnej oferty NGO na miarę swoich możliwości i aspiracji.

Projekt zakłada m.in.:

  • utworzenie regionalnej międzysektorowej koalicji NGO i JST na rzecz wdrażania zasad dostępności w ramach „Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności”,
  • zbadanie perspektywy współpracy sektora pozarządowego z sektorem publicznym na rzecz dostępności (Lubelski Barometr Współpracy),
  • wypracowanie i wdrożenie modelu regionalnej współpracy międzysektorowej na rzecz realizacji systemowych rozwiązań w zakresie dostępności (cyfrowej, architektonicznej itp.),
  • przeprowadzenie mapowania NGO pod względem wdrażania standardów dostępności (Lubelska Mapa Dostępności NGO),
  • realizację programu edukacyjnego „Lubelscy Liderzy Dostępności” zwiększającego potencjał organizacyjny i profesjonalizację działań NGO w zakresie stosowania standardów dostępności,
  • realizację kampanii społecznej „PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI” ukierunkowanej na zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia działalności NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności,
  • kształtowanie otoczenia prawnego przyjaznego dla NGO w zakresie wdrażania zasad dostępności.

Projekt będzie realizowany w okresie: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. Wysokość dotacji wynosi 128 672 EUR.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie: liderzydostepnosci.pl/o-projekcie

Plakat projektu Lubelscy Liderzy Dostępności na START
Facebook