Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Projekt realizowany od 6.06.2023 r. do 11.12.2023 r.

Organizacja Konferencji Informacyjnej „Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wyzwania, propozycje rozwiązań w roku 2023” dla członków Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego jest głównym tematem zadania.

Wstępny termin realizacji przewidujemy na listopad 2023 r. Konferencja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 roku, które ze względu na duże zainteresowanie, wskazało na konieczność prowadzenia kampanii informacyjnej skierowanej do członków społecznych rad.

To z powodu dynamicznych zmian zachodzących w tym obszarze istnieje potrzeba stałego docierania z informacjami i wymianą doświadczeń do wszystkich członków rad w województwie lubelskim. 

Konferencja realizowana będzie w formule on-line.

W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące obszarów wdrażania Konwencji w tym: Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Deinstytucjonalizacji, Dostępności, Polityki Senioralnej, Świadczenia Wspierającego I Asystencji Osobistej oraz Funduszy Europejskich dla Lubelskiego.

Prelegentami będą przedstawiciele jednostek administracji odpowiedzialni za wdrażanie Konwencji na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w ten proces.

Promocja zadania realizowana będzie na portalu niepelnosprawnilublin.pl i Facebooku tego medium. Nagranie z tłumaczeniem na język migowy i upublicznienie Konferencji zostanie dokonane na kanale YouTube Forum.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Całkowita wartość projektu: 33 600 zł

Facebook